Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 144 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Attribute id redefined in Entity, line: 152 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 168 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 188 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag figure invalid in Entity, line: 216 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990

Warning: DOMDocument::loadHTML(): Unexpected end tag : p in Entity, line: 217 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 990
خرید عمده آجر نما نسوز انگلیسی مرغوب - جمال نما

خرید عمده آجر نما نسوز انگلیسی مرغوب

خرید عمده آجر: آجرنماها نوعی از انواع آجر هستند که جهت زیباسازی نمای های داخلی و خارجی بنا به اصطلاح در نازک کاری بناها استفاده می شوند. در زمان های قدیم بخصوص در سبک معماری رازی از آجر در ساختمان برای سفت کاری و نازک کاری بنا به صورت همزمان مورد استفاده قرار می گرفت که به جرات میتوان گفت یکی از سبک های بزرگ معماری جهان بشمار می رود.

آنچه در این مقاله می‌خوانید:
Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  آجر نسوز چیست؟
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  آجر نما نسوز انگلیسی
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  ویژگی آجرنمای انگلیسی
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  انواع آجرنما انگلیسی
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  تنوع آجر نما نسوز انگلیسی
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  نکات مهم در نصب آجر نمای انگلیسی
  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key 7 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 469

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 476

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 478

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 483

  Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 490

  Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 495

 • Warning: Undefined array key “classes” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 501
  خرید عمده آجر نما نسوز انگلیسی مرغوب
  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 507

 • Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 515

  Warning: Undefined array key 7 in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 468

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 521

Warning: Undefined array key “tag” in /home3/pnklaljc/public_html/wp-content/themes/aradrolling/functions.php on line 524
خرید عمده آجر

امروزه چنین سبک اجرایی ساختمان امکان پذیر نمی باشد چرا که ساختار ساختمان سازی فعلی با گذشته تفاوت کرده است ولی همچنان می توان ادعا کرد نماکاری آجری یکی از بهترین ها در زمینه ی زیبا سازی بناهای مدرن، سنتی و… می باشند.

آجر نسوز چیست؟

آجر نسوز از انواع مصالح در صنعت ساختمانی می باشد که درحال حاضر با دقت به سبک جدید ساختمان سازی به عنوان نمای ساختمان استفاده می شود. مواد تشکیل دهنده آجر نسوز خاک نسوز است که به طور کلی این نوع از خاک رس که دارای مرغوبیت بالایی می باشد در معادن کشورپیدا می شود.

آجر نما نسوز انگلیسی

امروزه آجر انگلیسی یکی از آجر هایی می باشد که با آن میتوان نماهای زیبایی را خلق کرد و متناسب با سلایق مختلف نما های زیبایی را به وجود آورد. آجرها از جمله آجر انگلیسی جهت نماسازی انواع ساختمان‌های سنتی و مدرن مورداستفاده قرار می‌گیرند و نمای زیبا و دل‌نشینی را برای آن به وجود می‌آورند. در معماری ایرانی نیز آجرها از قدیم تا به امروز نقش پررنگی داشته است و هنوز نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. انواع آجرکاری‌ های بدیع و زیبا که در معماری سنتی ایرانی وجود داشته اکنون جای خود را به آجرهای مدرن و آجرکاری جدید داده است.

خرید عمده آجر

ویژگی آجرنمای انگلیسی


همان طور که گفتیم یکی از انواع آجرنسوز آجر نمای انگلیسی می باشد که ترکیب رنگ آن بطور معمول شامل رنگ‌های قرمز، جگری، قهوه‌ای می باشد که معمولاً به‌ شکل تصادفی در کنار یکدیگر قرارگرفته و ترکیبی زیبا و ویژه ای را در نمای ساختمان می سازند. این سبک در کنار دیگر سبک‌های آجرنسوز از طرفداران زیادی برخوردار می باشد و در شهرهای بزرگ برای نماسازی ساختمان‌ها به کار می‌رود.

انواع آجرنما انگلیسی

 • آجر نسوز انگلیسی کرکره ای
 • آجر نسوز انگلیسی رندوم
 • آجر نما نسوز انگلیسی کف فرش
 • آجر نما نسوز انگلیسی قرمز
 • آجر نسوز انگلیسی مشکی
 • آجر نسوز انگلیسی سری IR
 • آجر نسوز انگلیسی سری ال
خرید عمده آجر

تنوع آجر نما نسوز انگلیسی

تنوع آجر نما نسوز انگلیسی به این صورت می باشد که دارای مدل های ‏قرمز بسیار تیره که تقریبا قهوه ای سوخته به دیده می شود یا رنگ های میانه قرمز و نارنجی ‏یعنی رنگ خاص پرتقالی و رنگ های روشن تر که قرمز روشن و مایل به زرد می شود شامل می ‏شود و تقریبا توسط تمامی کارخانه ها ساخته می شود. بعضی از انواع این آجر دانه های ‏تیره دارند که به صورت دانه های ریز و درشت در سطح آجر نسوز انگلیسی پراکنده شده است ‏و تعدادی هم به شکل یکدست بدون وجود دانه های تیره رنگ تولید می گردد‎ .‎

نکات مهم در نصب آجر نمای انگلیسی

خرید عمده آجر: نصب این آجرنما مانند دیگر انواع آجرنما می باشد با این تفاوت که نصب آن به‌ شکل رندمی و اتفاقی انجام می‌شود. با دقت به طیف رنگ نزدیک به هم در این آجرها، معماران و استادکاران این آجرها را در کنار هم قرار داده و نمای ساختمان‌ های آجری قدیمی انگلستان را در ذهن تصویر سازی می‌کنند. این مدل آجرنما در حال حاضرمورد توجه سلایق مختلف قرارگرفته است و درواقع ترکیب معماری سنتی و مدرن می باشد.

خرید عمده آجر نما نسوز انگلیسی مرغوب

خرید عمده آجر: امروزه از آجر نمای انگلیسی جهت زیباسازی دکوراسیون داخلی نیز استفاده می‌کنند که با دقت به رنگ‌های گرم و صمیمی آن می‌تواند گرمابخش محیط زندگی شما باشد. خاک استفاده شده در این آجر نما نسوز از بهترین معادن خاک نسوز مخصوص موجود در ایران تامین میشود و با مناسب ترین قیمت و بالاترین کیفیت در اختیار شما مصرف کنندگان قرار میگیرد.

خرید عمده آجر

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما